Laddar


Uppförandekod - Code of conduct


Kvalitet
Inom ramen för alla delar av företagets verksamhet ska vi erbjuda transporter och produkter i rätt tid och med rätt kvalitet. Genom ett kontinuerligt förbättringsarbete med all personal och alla leverantörer som kontrolleras via ISO9001:2015 certifiering skall vi uppnå kundernas tillfredsställelse. Grusmaterial som produceras inom verksamheten är CE-märkt.Miljö
Vi ska bedriva en verksamhet där ett starkt engagemang hos företagets anställda och delägare bidrar till ständiga förbättringar.
Genom att medverka till att uppnå miljöförbättringar inom branschen och inom vårt verksamhetsområde ska vi lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck på miljön som möjligt. Arbete med miljöförbättringar följs upp via ISO14001:2015 certifiering.Trafiksäkerhet
Våra delägare skall som transportörer sträva efter att vara en förebild inom sin bransch med avseende på trafiksäkerhet, lagar och regler.
Chaufförerna ska använda säkerhetsbälte, följa kör- och vilotidsbestämmelser, respekterar väder- och klimatförhållanden, lastsäkerhetsregler och hastighetsgränser. Hen skall verka för samspel gentemot medtrafikanter så att ingen människa skadas på grund av vårt agerande.Arbetsmiljö
Vi ska inom ramen för svensk lagstiftning erbjuda anställda en säker, trivsam och ergonomiskt utformad arbetsplats. Vi följer gällande kollektivavtal för rättvisa löner och arbetsvillkor. Vi använder oss av riskanalyser för att förhindra olyckor och eventuella arbetsskador rapporteras och åtgärdas.Alkohol och droger
Inga anställda får vara påverkade av någon form av droger (så som alkohol eller narkotika) under arbetstid och nyttjande av narkotika får ej heller förekomma under fritiden.Kränkande särbehandling
Inom LBC Värm-Dal AB ska ingen arbetstagare utsättas för kränkande särbehandling. Alla anställda har ett ansvar för att aktivt verka för ett positivt arbetsklimat och att inte någon utsätts för kränkande särbehandling så som diskriminering, mobbning, trakasserier och ofredande. Alla ska behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, trosbekännelse eller dylikt.Korruption
Vi tolererar inte mutor och korruption inom verksamheten som leder till gynnande av vissa kunder framför andra. Vi bedriver verksamheten i rättvis konkurrens med andra aktörer.