Laddar


Arbetsmiljöpolicy

LBC Värm-Dal skall sträva efter att vara en attraktiv arbetsplats där personalen och delägarna trivs och där hälsa sätts i fokus.
Hälsa är en fråga för såväl chefen som den enskilde individen. Ett kontinuerligt och regelbundet friskvårdsarbete skall skapa de förutsättningar som krävs för att förbättra hälsan hos delägare och anställda.
Vi ska bidra till att det ges bra möjligheter att möta de krav som ställs såväl fysiskt som psykiskt och socialt i arbetet.

Grundsyn

Vi ska inom ramen för svensk lagstiftning erbjuda anställda en säker, trivsam och ergonomiskt utformad arbetsplats.

Detta ska uppnås genom att:

- låta de anställda aktivt delta i arbetsmiljöarbete

- förebygga olyckor och skador så personalen känner sig trygg och vi bibehåller vår låga sjukfrånvaro

- systematiskt utföra riskanalyser och brandskyddsarbete

- sträva efter ständiga förbättringar

- vara en drog- och rökfri arbetsplats